CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

O Centrum

Celem utworzenia Centrum Usług Informatycznych Miasta Białystok było wprowadzenie jednolitych standardów informatycznych, poprzez które spełnione zostaną – w miejskich jednostkach organizacyjnych, wymogi zawarte w Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz innych ustawach branżowych.

Utworzenie Centrum ma również za zadanie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz optymalizację wydatków na cele informatyczne, które w modelu rozproszonym są wielokrotnie wyższe i nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa określanego w Rozporządzeniu RODO oraz innych regulacjach prawnych.

Centrum jest w stanie zapewnić znacząco lepszą jakość obsługi miejskich jednostek organizacyjnych poprzez efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów technologicznych i ludzkich.

Stopniowa centralizacja usług związanych z obsługą informatyczną, prowadzi do ujednolicenia systemów, którymi posługują się poszczególne jednostki i stałego podnoszenia jakości stosowanych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przyczynia się to również do wprowadzenia wystandaryzowanych procedur związanych z korzystaniem z aplikacji i sieci informatycznej udostępnianej przez Miasto, co wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług.

Nałożone na administrację publiczną obowiązki wynikające z ustaw branżowych oraz RODO wymuszają na miejskich jednostkach organizacyjnych znaczące nakłady finansowe, aby dostosować obecnie funkcjonujące rozwiązania technologiczne do obowiązujących przepisów. Wspólne zakupy i stosowanie tych samych rozwiązań pozwala obniżyć koszty oraz czas poświęcony na wdrożenie oprogramowania oraz zainstalowanie nowych komputerów, serwerów itp.

Kadra Centrum Usług Informatycznych złożona jest w głównej mierze z pracowników Departamentu Informatyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz pracowników przejętych z miejskich jednostek organizacyjnych. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala na specjalizację i wzrost kompetencji kadry.

Centralne zarządzanie obszarem IT pozwala wdrażać jednolite projekty w skali całego Miasta i likwidację długu technologicznego, który funkcjonuje w miejskich jednostkach organizacyjnych. Takie podejście prowadzi do doskonalenia usług administracyjnych i skutecznego wykorzystania nowych technologii do efektywnego zarządzania Miastem.

Dyrektor bezpośrednio koordynuje i nadzoruje pracę: Głównego Księgowego,  Działu Administracji Systemami Dziedzinowymi, Zespołu ds. Finansowo-Księgowych, Zespołu Zamówień Publicznych, Zespołu ds. Organizacyjno-Administracyjnych, Działu Administracji Zasobami Użytkowników, Inspektora Ochrony Danych, Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. ochrony danych osobowych, Działu ds. Edukacji. 

Pierwszy Zastępca Dyrektora bezpośrednio koordynuje i nadzoruje pracę: Działu Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych, Zespołu ds. Systemów Informacji Przestrzennej, Działu e-Administracji, Działu Administracji Usługami Publicznymi.
W przypadku nieobecności Dyrektora jego zadania i kompetencje, przejmuje pierwszy Zastępca Dyrektora.

Drugi Zastępca Dyrektora bezpośrednio koordynuje i nadzoruje pracę: Działu Administracji Platformą Serwerową, Działu Serwisu i Wsparcia Użytkowników, Działu Zarządzania Bazami Danych.

Struktura organizacyjna

Podstawa prawna powstania Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Powrót na początek strony