CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego portalu Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku – https://www.cui.bialystok.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35), zwanego w dalszej części RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Centrum Usług Informatycznych przetwarza dane, co do których:

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób zgłaszających potrzebę pomocy w obsługiwanych jednostkach, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Zebrane dane przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 180 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
  Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku jest Dyrektor Centrum Usług z siedzibą w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 13 lok. 7U.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

Inspektorem Ochrony Danych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Warszawska 13 lok. 7U
15-062 Białystok

telefon informacyjny: 85 869 62 83

e-mail: iod@cui.bialystok.pl

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
   
Powrót na początek strony