CYBERBEZPIECZEŃSTWO
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
"Przekraczamy granice IT, zabezpieczając Miejską przyszłość.
Cyberbezpieczeństwo jest naszą misją"

Struktura organizacyjna

Dyrektor: Piotr Szymon Komarnicki

1 zastępca Dyrektora: Paweł Wigda

2 zastępca Dyrektora: Łukasz Kramkowski

 

DZIAŁY TECHNICZNE:

Kierownik: Łukasz Kramkowski

adres e-mail: lkramkowski@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6070

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja platformą serwerową;
 • zarządzanie urządzeniami pamięci masowej;
 • administracja infrastrukturą wirtualizacyjną z wyłączeniem platformy Hyper-V;
 • administracja serwerowymi systemami operacyjnymi;
 • utrzymanie oraz odtwarzanie usług opartych o zarządzane serwery;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych;
 • aplikacja poprawek do administrowanych usług i systemów;
 • wdrażanie rozwiązań typu Disaster Recovery;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych serwerów oraz systemów;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Łukasz Laskowski

adres e-mail: llaskowski@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6385

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja systemami dziedzinowymi;
 • obsługa zgłoszeń dotyczących systemów dziedzinowych;
 • planowanie interoperacyjności systemów dziedzinowych;
 • planowanie rozwoju systemów dziedzinowych;
 • konfiguracja profili użytkowników systemów dziedzinowych;
 • weryfikacja poprawności uprawnień użytkowników systemów dziedzinowych;
 • zarządzanie Systemem Informacji Przestrzennej;
 • aktualizacja ortofotomapy Miasta Białystok;
 • aktualizacja danych w systemach informacji przestrzennej;
 • wykonywanie analiz w systemach informacji przestrzennej;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych serwerów oraz systemów w zakresie systemów dziedzinowych;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Igor Nikitin

adres e-mail: inikitin@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6494

Do głównych zadań działu należy:

 • koordynowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz witryny www CUI;
 • wdrażanie e-płatności na potrzeby obsługiwanych jednostek;
 • administracja kontem ePUAP, systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF), Platformą do komunikacji z mieszkańcami, adresem do e-Doręczeń;
 • administracja miejskim systemem zarządzania treścią (CMS), w tym udostępnienie witryn www oraz Biuletynów Informacji Publicznej opartych o ujednolicone szablony na potrzeby publicznych jednostek oświatowych;
 • utrzymanie domen www oraz wskazanego programu do wideokonferencji;
 • obsługa wideokonferencji oraz posiedzeń komisji, obrad sesji Rady Miasta Białystok;
 • analiza, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z e - administracją;
 • prowadzenie ewidencji, zamawianie i utrzymywanie certyfikatów kwalifikowanych;
 • prowadzenie i redagowanie stron internetowych, treści portali informacyjnych i społecznościowych CUI;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych systemów;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Paweł Wigda

adres e-mail: pwigda@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6977

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja systemami bezpieczeństwa infrastruktury IT;
 • zarządzanie centralnym systemem logów;
 • zarządzanie siecią LAN i MAN;
 • administracja usługami sieciowymi typu DHCP;
 • nadzór nad pomieszczeniami serwerowni;
 • zarządzanie infrastrukturą telefonii VOIP;
 • zgłaszanie incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa do CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego;
 • planowanie inwestycji w miejskiej infrastrukturze sieciowej;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych urządzeń i systemów;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Dariusz Kruglicz

adres e-mail: dkruglicz@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 879 7249

Do głównych zadań działu należy:

 • rejestracja i obsługa zgłoszeń, incydentów lub zakłóceń usług IT na poziomie pierwszej linii wsparcia;
 • obsługa bieżących zgłoszeń, dotyczących telefonii VOIP;
 • przekazywanie zaawansowanych zgłoszeń, incydentów lub zakłóceń usług IT
  do działów kompetentnych w problemowym zakresie oraz informacji zwrotnej
  do zgłaszającego;
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości usług IT;
 • administracja i serwis urządzeń klienckich oraz oprogramowania klienckiego;
 • zapewnienie bieżącej realizacji dostaw tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz CUI, w tym kontrola należytego i terminowego wykonywania umowy przez dostawcę;
 • administracja systemem centralnego wydruku;
 • zarządzanie przydziałem i konfiguracją stacji roboczych na potrzeby użytkowników;
 • zarządzanie bezpieczeństwem stacji roboczych w szczególności poprzez administrację systemem antywirusowym oraz zarządzanie grupami zabezpieczeń w zakresie podstawowej konfiguracji komputera;
 • prowadzenie rejestru licencji stacji roboczych;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Piotr Komarnicki

adres e-mail: pkomarnicki@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6082

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja usługami katalogowymi;
 • administrowanie usługami chmurowymi;
 • administracja usługami sieciowymi DNS i WINS z zakresu usługi katalogowej;
 • administrowanie usługami terminalowymi RDS;
 • administrowanie systemem monitoringu usług katalogowych;
 • zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego (PKI);
 • zarządzanie usługami plikowymi typu DFS, a w szczególności zarządzanie dostępem do zasobów plikowych użytkowników;
 • administracja infrastrukturą wirtualizacyjną typu Hyper-V;
 • administracja systemem antywirusowym w zakresie platformy serwerowej;
 • administracja systemami WSUS oraz KMS w zakresie platformy serwerowej;
 • utrzymanie oraz odtwarzanie usług opartych o zarządzane serwery;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych zarządzanych serwerów;
 • aplikacja poprawek do administrowanych usług i systemów;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych serwerów oraz systemów;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Bartosz Bakunowicz

adres e-mail: bbakunowicz@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6179

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja systemami baz danych;
 • wykonywanie raportów na podstawie baz danych;
 • planowanie rozwiązań w zakresie interoperacyjności baz danych;
 • prowadzenie postępowań oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą audytów licencyjnych;
 • administrowanie systemem zarządzania licencjami;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • prowadzenie rejestru licencji na podstawie danych przekazywanych przez działy merytoryczne;
 • aplikacja poprawek do administrowanych usług i systemów w zakresie baz danych; prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych zarządzanych baz danych;
 • utrzymanie oraz odtwarzanie baz danych opartych o zarządzane serwery;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji.

Kierownik: Michał Rzońca

adres e-mail: mrzonca@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6257

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja systemem poczty elektronicznej;
 • zarządzanie urządzeniami bezpieczeństwa aplikacyjnego oraz bezpieczeństwa poczty elektronicznej;
 • administracja hostingiem stron internetowych;
 • administracja systemami dostępu uprzywilejowanego;
 • utrzymanie oraz odtwarzanie usług opartych o zarządzane serwery;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz kopii archiwalnych zarządzanych usług i systemów;
 • aplikacja poprawek do administrowanych usług i systemów;
 • zarządzanie certyfikatami SSL przeznaczonymi do zabezpieczenia witryn i systemów internetowych;
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej;
 • przekazywanie danych z umów licencyjnych do rejestru licencji prowadzonego przez Dział Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Bazami Danych w zakresie zarządzanych serwerów oraz systemów;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez dział kompetencji;
 • administracja usługami chmurowymi w zakresie: obsługi poczty elektronicznej, dysków chmurowych, aplikacji do wideowizyt, konferencji i serwisów typu sharepoint.

adres e-mail: edukacja@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 879 7490

Do głównych zadań działu należy:

 • administracja usługami i systemami chmurowymi oraz lokalnymi;
 • administracja i serwis urządzeń klienckich oraz oprogramowania klienckiego;
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości usług IT, w tym:
  • administracja, konfigurowanie i podłączanie stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych;
  • utrzymanie i monitorowanie oprogramowania działającego na końcowych stacjach roboczych;
  • zarządzanie bezpieczeństwem stacji roboczych;
  • podstawowa konfiguracja i diagnostyka sieci i połączeń internetowych;
  • wskazywanie potrzebnego sprzętu komputerowego, opracowanie wymagań technicznych do zakupu oraz zarządzanie przydziałem;
  • zbieranie wniosków dotyczących potrzeb w zakresie planowania rozwoju sieci i tworzenia nowych stanowisk komputerowych;
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (w tym m.in. informowanie użytkowników o istniejących zagrożeniach cybernetycznych ich konsekwencjach i sposobach zabezpieczenia się przed atakami);
 • prowadzenie dokumentacji licencyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Dział;
 • rejestracja i obsługa zgłoszeń, incydentów, wniosków lub zakłóceń w zakresie obejmującym obsługę sprzętu komputerowego, multimedialnego i programów użytkowych;
 • przekazywanie zaawansowanych zgłoszeń, incydentów lub zakłóceń usług IT
  do działów kompetentnych do realizacji zadań w ww. zakresie oraz informacji zwrotnej
  do zgłaszającego;
 • prowadzenie ewidencji umów serwisowych w zakresie zadań Działu;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez Dział kompetencji;
 • wdrażanie oraz utrzymywanie systemów dziedzinowych w zakresie zadań realizowanych przez Dział;
 • konserwacja, bieżąca naprawa drobnych awarii sprzętu komputerowego, przygotowanie sprzętu do przekazania serwisowi;
 • udzielanie pomocy pracownikom jednostek oświatowych w zakresie obejmującym obsługę sprzętu komputerowego, programów, zabezpieczania danych i pomoc w rozwiązywaniu innych problemów, związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz realizacja szkoleń w tym zakresie;
 • przygotowywanie specyfikacji wymagań do postępowań zamówień publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Dział;
 • współpraca z pozostałymi działami CUI w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

DZIAŁY ADMINISTRACYJNE:

nr telefonu: 85 869 6283

Do głównych zadań stanowiska należy:

 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej CUI w zakresie przyjmowania, rozdziału i wysyłki korespondencji;
 • zapewnienie wysyłki przesyłek wychodzących poprzez operatora pocztowego;
 • realizacja zapotrzebowania komórek organizacyjnych CUI na:
  • prenumeratę gazet, publikacji, wydawnictw ciągłych i periodycznych;
  • wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, środki do pierwszej pomocy, inne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania CUI;
 • administrowanie siedzibami CUI, w tym zabezpieczenie dostaw mediów, usług sprzątania, usług związanych z ochroną mienia;
 • koordynowanie i nadzorowanie czynności kancelaryjnych w CUI, w szczególności w zakresie doboru klas wykazu akt do prowadzenia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt sprawy oraz doradzania i instruktażu w tym zakresie pracownikom jednostki;
 • nadzór nad archiwizacją dokumentów tworzonych w CUI oraz prowadzenie składnicy akt, w tym:
  • przyjmowanie w stanie uporządkowanym dokumentacji do składnicy akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie i zabezpieczenia przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
  • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;
 • prowadzenie spraw i gromadzenie dokumentacji z zakresu ogólnej organizacji pracy CUI, w tym zbiorczych dokumentów np. odpowiedzi na interpelacje, zapytania parlamentarzystów i radnych, zestawień, analiz, ankiet itp.;
 • przyjmowanie i koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;
 • przyjmowanie i koordynowanie spraw z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • przyjmowanie i koordynowanie spraw z zakresu rozpatrywania petycji;
 • prowadzenie rejestru delegacji i podróży służbowych;
 • zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczątek stosowanych w CUI oraz prowadzenie dokumentacji związane z wyjaśnianiem spraw dotyczących zgubionych lub skradzionych pieczęci i pieczątek;
 • przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy, planowaniem urlopów, planowaniem szkoleń, itp.;
 • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień przez Dyrektora oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa, zgodnie z zakresem obowiązków stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych, a w szczególności zarządzeń Dyrektora, ewidencji/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja Regulaminu organizacyjnego CUI oraz projektów aktów wewnętrznych CUI, dotyczących zadań realizowanych przez stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych.

Kierownik: Anna Obuchowska

adres e-mail: aobuchowska@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 879 7227

Do głównych zadań zespołu należy:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie umów we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz radcą prawnym;
 • prowadzenie doradztwa oraz konsultacji w sprawie procedur i dokumentacji wymaganej przepisami z zakresu udzielenia zamówień publicznych;
 • planowanie i sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji z zakresu zamówień publicznych;
 • współpraca z Biurem ds. Smart City oraz komórkami organizacyjnymi CUI, dotycząca zamówień publicznych;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez zespół kompetencji.

Główny Księgowy: Krystyna Wojcieszyk

adres e-mail: kwojcieszyk@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6453

Do głównych zadań działu należy:

 • prowadzenie rachunkowości CUI zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • opracowywanie projektów planu finansowego oraz jego zmian;
 • sporządzenie list płac wynagrodzeń pracowników, list płac z tytułu umów cywilno- prawnych, pozostałych list płac dotyczących rozrachunków z pracownikami oraz terminowe rozliczanie składek i sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych, zaliczek podatkowych oraz PFRON;
 • naliczanie, pobieranie składek PPK oraz przekazywanie wpłat do wybranej przez CUI instytucji finansowej;
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej oraz rozliczeń zadań inwestycyjnych w zakresie finansowym CUI;
 • prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki;
 • monitorowanie w systemie finansowo-księgowym realizacji zawartych umów przez jednostkę;
 • prowadzenie cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupów (rejestrów), sporządzanie zgodnie z wymogami prawa informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży w formacie JPK oraz sporządzanie elementarnych deklaracji VAT–7e;
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących finansów CUI;
 • współpraca z Biurem ds. Smart City i komórkami organizacyjnymi w zakresie obejmującym sprawy finansowe CUI;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych przez zespół kompetencji.

Inspektor Danych Osobowych: Mateusz Nowicki

adres e-mail: iod@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6201

Zastępca Inspektora Danych Osobowych: Aneta Kuberska

adres e-mail: iod@cui.bialystok.pl

nr telefonu: 85 869 6759

Do głównych zadań zespołu należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników CUI, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich z mocy rozporządzenia 2016/679 oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz wewnętrznych regulacji z dziedziny ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych, podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym sprawdzenia;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, prowadzeniem konsultacji w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących tym osobom na mocy rozporządzenia 2016/679;
 • przygotowywanie i konsultowanie z wykonawcami CUI treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi incydentów, w tym incydentów cyberbezpieczeństwa;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą zgłoszeń nieprawidłowości, o których mowa w ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 • obsługa spraw związanych z realizacją przez CUI umów zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji.
Powrót na początek strony